Mācības uzsākusi pirmā pieaugušo izglītības mācību grupa

23.janvārī mācības uzsāka pirmā pieaugušo izglītības mācību grupa projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr. 8.4.1.0./16/I/001 ietvaros. 6 izglītojamie mācīsies līdz 31.jūlijam un iegūs kvalifikāciju Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē MAG.