Nokārtots kvalifikācijas eksāmens izglītības programmā Metālapstrāde!

25.jūnijā kvalifikācijas eksāmenu metālapstrādē kārtoja 2 projektu grupas:
9 puiši no Eiropas Savienības fondu projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros“ (Vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001), izglītības programmas „Metālapstrāde” ar piešķiramo kvalifikāciju „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē MAG; Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē MIG” 2. kvalifikācijas līmeņa izpildi un 4 puiši no ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 profesionālās tālākizglītības izglītības programmā ”Metālapstrāde” ar iegūstamo kvalifikāciju – „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”. Priecājamies, ka eksāmens visiem tika nokārtots veiksmīgi un  visi ir ieguvuši lokmetinātāja profesionālo kvalifikāciju.