Izlaidums Lokmetinātājam metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā

Piektdien, 14. jūnijā noslēdzās mācības trešās kārtas ietvaros ESF projektā 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas pilnveide”  iesaistītajiem pieaugušajiem.

Kopš 2018. gada 27. novembra darba dienu vakaros  pieci puiši mācījās praktiski metināt, vienlaikus apgūstot arī teorētiskās zināšanas, kuras nepieciešamas, lai lokmetinātājs profesionāli tiktu galā ar viņam doto uzdevumu.

Pavasara pusē puiši patstāvīgi katrs savā uzņēmumā pildīja uzdotos kvalifikācijas prakses uzdevumus. Bija interesanti klausīties viņu sagatavoto prakses atskaiti, vienlaikus skatot ilustratīvi sagatavotās prezentācijas.

Un ir tikai likumsakarīgi, ka 14. jūnijā gandrīz visi topošie lokmetinātāji profesionālās kvalifikācijas eksāmenā neatkarīgajai komisijai nodemonstrēja tikai augsta līmeņa zināšanas un prasmes.

Gribas ticēt, ka puiši turpmākajā darba dzīvē nesen iegūto kvalifikāciju uzskatīs par nopietnu vērtību.