Iespēja iegūt kvalifikāciju ārpus formālā izglītības ceļā

Ja Jūs strādājat profesijā, ko esat apguvis pašmācības ceļā vai dzīves laikā ir apgūta jauna profesija, bet vajadzīgās kvalifikācijas un profesionālo iemaņu apliecinoša dokumenta nav. Jums ir iespēja to iegūt nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Aizkraukles Profesionālajai vidusskolai ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēgti 7 deleģējuma līgumi, kas dod tiesības novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences un izsniegt izglītību apliecinošu dokumentu sekojošās kvalifikācijās:

  • Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
  • Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)
  • Automehāniķis
  • Kokapstrādes iekārtu operators
  • Pavārs
  • Būvizstrādājumu galdnieks
  • Konditors

Lai kārtotu kvalifikācijas eksāmenu, nav noteiktas prasības par iepriekš iegūto izglītību.

Skola nodrošina 2 bezmaksas konsultācijas par profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi.

Maksa par eksāmenu tiek piemērota atbilstoši 10.09.2013. MK not. Nr.791 “Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”. Eksāmena maksa ir atkarīga no tā, cik pretendenti kārto eksāmenu.

Ja esi strādājošais vai arī Tev ir iegūts bezdarbnieka statuss, var saņemt 90% vai 100% atpakaļ no eksāmena maksas.
Vairāk info strādājošiem: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/kompetences-novertesana
Vairāk info, ja ir bezdarbnieka statuss: https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=623

Kontaktinformācija: direktora vietniece Rasma Auzenberga, rasma.a@inbox.lv, 28375949