Epidemioloģiskās drošības prasības Aizkraukles Profesionālās vidusskolas audzēkņiem un darbiniekiem

 • Audzēkņi skolā un dienesta viesnīcā atrodas ar vakcinācijas sertifikātu vai  pārslimošanas sertifikātu vai  negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

 • Darbinieki skolā strādā ar  vakcinācijas sertifikātu vai  pārslimošanas sertifikātu.

 • Apmeklētāji skolā var ienākt, uzrādot ēkas dežurantei vakcinācijas sertifikātu vai  pārslimošanas sertifikātu.

 • Epidemioloģisko prasību ievērošanu audzēkņiem uzrauga grupu audzinātāji, virsuzraudzība direktores vietniecei praktisko mācību un audzināšanas jomā Veltai Narkevičinai.

 • Epidemioloģisko prasību ievērošanu darbiniekiem uzrauga : skolotājiem direktora vietnieki, tehniskajam personālam saimniecības vadītājs Jānis Bērziņš, virsuzraudzība darba aizsardzības speciālistei Olgai Miezainiecei.

 • Epidemioloģisko prasību ievērošanu dienesta viesnīcā uzrauga dienesta viesnīcas dežuranti, virsuzraudzība dienesta viesnīcas pedagogam Mārai Neiderei.

 • Par mācību telpu regulāru vēdināšanu atbildīgi mācību priekšmetu pedagogi- (atbilstoši rīkojumam ik pēc 40 minūtēm)

 • Par darba telpu regulāru vēdināšanu atbildīgi darbinieki.

 • Skolā mācību koplietošanas telpās, mācību nodarbībās un dienesta viesnīcas koplietošanas telpās sejas masku lietošana ir obligāta.

 • Atbildīgā par audzēkņu testēšanu ir Velta Narkevičina (tel. 26529408)

 • Atbildīgā par pedagogu un darbinieku antigēna testēšanu ir darba aizsardzības speciāliste Olga Miezainiece (tel. 28705111)