Rekvizīti

Aizkraukles Profesionālā vidusskola
Reģistrācijas Nr 90009620223
Adrese: Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, LV-5101
Valsts kase: kods TREL LV22
Konts: LV58TREL2150671001000