IESTĀDES DARBĪBAS VIRZIENI UN MĒRĶI

Skolas pamatvirziens ir izglītojoša darbība atbilstoši normatīvo aktu prasībām, īstenojot licencētas un akreditētas izglītības programmas.

Skolas darbību nosaka misija, vīzija, kopēji noteiktās vērtības un attīstības virzieni.

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas pamatvērtības:

  • atsaucība
  • profesionalitāte
  • vienotība

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas VĪZIJA-

Skola, kas mainās un attīstās!

Tā ir viena no desmit labākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā, kurā sagatavo autotransporta, metālapstrādes, ceļu būves un pakalpojumu nozarei nepieciešamos speciālistus.

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas MISIJA-

Sagatavot darba tirgū pieprasītus, konkurētspējīgus, kvalificētus un motivētus speciālistus, kuri turpina izglītoties mūža garumā.

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas GALVENIE ATTĪSTĪBAS VIRZIENI:

  • Esošo izglītības programmu aktualizēšana un modernizēšana.
  • Jaunu mācību priekšmetu programmu plānošana, izstrāde un ieviešana.
  • Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un metodiskā materiāla nodrošinājums, ar mērķi celt profesionālās izglītības prestižu jauniešu vidū.
  • Darba vide orientētu mācību īstenošana, ievērojot katra izglītojamā personiskās vajadzības un iespējas.
  • Skolas un darba devēju sadarbības pilnveidošana ar mērķi sekmēt profesionālās izglītības atbilstību darba tirgum.
  • Aktīva iekļaušanās pieaugušo izglītības programmu īstenošanā.
  • Modulārās apmācības pieejas īstenošana IP “Autotransports”.