Normatīvie dokumenti

Rīkojums Par Aizkraukles Profesionālās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu un Profesionālās vidējās izglītības iestādes “Aizkraukles Profesionālā vidusskola” NOLIKUMS (01.06.2023)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

APVS DIENESTA VIESNĪCAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

MK Noteikumi par uzņemšanas kārtību profesionālās izglītības programmās un atskaitīšanu no tām Nr.220. (02.05.2023)

Rīkojums “Par izglītības iestādes sniegtajiem maksas pakalpojumiem”

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas stipendiju piešķiršanas kārtība (Aktualizēta 13.09.2021. Nr 4.)

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (12.06.2023.)

Rīkojums “Par datu aizsardzības  speciālistu”

Ieteikumi “Valsts pārvaldes vērtības un ētikas pamatprincipi”

Trauksmes cēlēju ziņojumu aprites kārtība

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

Rīkojums”Par mācību procesa organizāciju ārkārtas situācijā”

Rīkojums “Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem, Covid-19 infekcijas izplatības risku mazināšanai”

Kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Nr.56 (2021.gada 30.augustā)

Iekšējo noteikumu Nr. 56. “Kārtība Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 1.pielikums

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Rīkojums “Par mācību procesa organizāciju” Nr. 3-1/93 (2021.gada 15.decembris)