Ārpusformālās izglītības sistēmas

Izglītība – ieguldījums tavā nākotnē!

Ja Jūs strādājat profesijā, ko esat apguvis pašmācības ceļā vai dzīves laikā ir apgūta jauna profesija, bet vajadzīgās kvalifikācijas un profesionālo iemaņu apliecinoša dokumenta nav. Jums ir iespēja to iegūt nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Aizkraukles Profesionālajai vidusskolai ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēgti 7 deleģējuma līgumi, kas dod tiesības novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences un izsniegt izglītību apliecinošu dokumentu sekojošās kvalifikācijās:

 • AUTOMEHĀNIĶIS – 3.kvalifikācijas līmenis
 • BŪVIZSTRĀDĀJUMU GALDNIEKS – 3.kvalifikācijas līmenis
 • PAVĀRS – 3.kvalifikācijas līmenis
 • KONDITORS – 3.kvalifikācijas līmenis
 • LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU AKTĪVĀS GĀZES VIDĒ (MAG) – 2.kvalifikācijas līmenis
 • LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU INERTĀS GĀZES VIDĒ (MIG) – 2.kvalifikācijas līmenis
 • KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS – 2.kvalifikācijas līmenis

Man, pēc vairāku gadu darba nozarē, joprojām nav profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta… Bet es taču to protu!

Es dzīves un darba laikā esmu apguvis  jaunas  zināšanas un prasmes, bet kā to varu apliecināt?

Kā iegūt dokumentu?

Nāc uz Aizkraukles Profesionālo vidusskolu.

Tev  ir iespējams saņemt bezmaksas konsultācijas par attiecīgās profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi.

Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā Tev  ir jāiesniedz iesniegums profesionālās kompetences novērtēšanai.

Pēc iesnieguma iesniegšanas
3 mēnešu laikā ir  jānokārto profesionālās kvalifikācijas eksāmens, kas sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas.

Par to ir jāmaksā.  Ja eksāmenu kārtosiet grupā (skaitā līdz 12), maksa par eksāmenu būs mazāka.

Pēc nokārtota profesionālās kvalifikācijas eksāmena es saņemšu valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Lieliski, Tu esi pavēris sev jaunas iespējas!

SVARĪGI !!!

 • Lai kārtotu kvalifikācijas eksāmenu, nav noteiktas prasības par iepriekš iegūto izglītību.
 • Skola nodrošina 2 bezmaksas konsultācijas par profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi.
 • Maksa par eksāmenu tiek piemērota atbilstoši 10.09.2013. MK not. Nr.791 “Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”. Eksāmena maksa ir atkarīga no tā, cik pretendenti kārto eksāmenu.
 • Ja esi strādājošais vai arī Tev ir iegūts bezdarbnieka statuss, var saņemt 90% vai 100% atpakaļ no eksāmena maksas.
 • Vairāk info strādājošiem: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/kompetences-novertesana
 • Vairāk info, ja ir bezdarbnieka statuss: https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=623

Kontaktinformācija: direktora vietniece Rasma Auzenberga, rasma.a@inbox.lv, 28375949

Ārpus formālā izglītība

 PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA KVALI-FIKĀCIJAS LĪMENIS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS NOSAUKUMS Deleģējuma termiņš
LĪDZ
Saite uz profesijas standartu
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 2 Metālapstrāde 27.11.2020. https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-028.pdf
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) 2 Metālapstrāde 27.11.2020. https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-016.pdf
Automehāniķis 3 Autotransports 18.12.2021. https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-068.pdf
Kokapstrādes iekārtu operators 2 Kokizstrādājumu izgatavošana 27.05.2023 https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0005.pdf
Pavārs 3 Ēdināšanas pakalpojumi 27.05.2023 https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-023.pdf
Būvizstrādājumu galdnieks 3 Kokizstrādājumu izgatavošana 27.05.2023 https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-062.pdf
Konditors 3 Ēdināšanas pakalpojumi 27.05.2023

https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-025.pdf

Man, pēc vairāku gadu darba nozarē, joprojām nav profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta… Bet es taču to protu!

Es dzīves un darba laikā esmu apguvis  jaunas  zināšanas un prasmes, bet kā to varu apliecināt?

Kā iegūt dokumentu?

Nāc uz Aizkraukles Profesionālo vidusskolu.

Tev  ir iespējams saņemt bezmaksas konsultācijas par attiecīgās profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi.

Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā Tev  ir jāiesniedz iesniegums profesionālās kompetences novērtēšanai.

Pēc iesnieguma iesniegšanas
3 mēnešu laikā ir  jānokārto profesionālās kvalifikācijas eksāmens, kas sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas.

Par to ir jāmaksā.  Ja eksāmenu kārtosiet grupā (skaitā līdz 12), maksa par eksāmenu būs mazāka.

Pēc nokārtota profesionālās kvalifikācijas eksāmena es saņemšu valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Lieliski, Tu esi pavēris sev jaunas iespējas!