Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

Reģ. Nr 90009620223
Valsts kase: TRELLV22
Konts: LV58TREL2150671001000

E-pasts: apv@aizkraukle.lv

Kontakttālrunis: +371 65121035

Mājas lapa: www.apvs.lv