Normatīvie dokumenti

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

APVS DIENESTA VIESNĪCAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Rīkojums “Par izglītības iestādes sniegtajiem maksas pakalpojumiem”

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas stipendiju piešķiršanas kārtība (Aktualizēta 13.09.2021. Nr 4.)

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Rīkojums “Par datu aizsardzības  speciālistu”

Ieteikumi “Valsts pārvaldes vērtības un ētikas pamatprincipi”

Trauksmes cēlēju ziņojumu aprites kārtība

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

Rīkojums”Par mācību procesa organizāciju ārkārtas situācijā”

Rīkojums “Par mācību procesa īstenošanu ārkārtējās situācijas laikā no 3.decembra

Rīkojums “Par mācību procesa organizāciju ārkārtas situācijā”(26.01.2021. Nr.3-1/2)

Rīkojums “Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem, Covid-19 infekcijas izplatības risku mazināšanai”

Par mācību procesa organizāciju Covid-19 situācijas laikā (2021. gada 14.aprīlī)

Par valsts pārbaudījumu kvalitātīvas norises nodrošināšanu (2021. gada 6.maijā )

Par drošības pasākumiem konsultācijās un valsts pārbaudījumos (2021. gada 6.maijā)

Kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Nr.56 (2021.gada 30.augustā)

Iekšējo noteikumu Nr. 56. “Kārtība Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 1.pielikums

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes