Ārpusformālās izglītības sistēmas

Izglītība – ieguldījums tavā nākotnē!

Ja Jūs strādājat profesijā, ko esat apguvis pašmācības ceļā vai dzīves laikā ir apgūta jauna profesija, bet vajadzīgās kvalifikācijas un profesionālo iemaņu apliecinoša dokumenta nav. Jums ir iespēja to iegūt nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Aizkraukles Profesionālajai vidusskolai ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēgti 5 deleģējuma līgumi, kas dod tiesības novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences un izsniegt izglītību apliecinošu dokumentu sekojošās kvalifikācijās:

  • AUTOMEHĀNIĶIS – 3.kvalifikācijas līmenis
  • BŪVIZSTRĀDĀJUMU GALDNIEKS – 3.kvalifikācijas līmenis
  • PAVĀRS – 2.kvalifikācijas līmenis
  • LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU AKTĪVĀS GĀZES VIDĒ (MAG) – 2.kvalifikācijas līmenis
  • LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU INERTĀS GĀZES VIDĒ (MIG) – 2.kvalifikācijas līmenis

Man, pēc vairāku gadu darba nozarē, joprojām nav profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta… Bet es taču to protu!

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Es dzīves un darba laikā esmu apguvis  jaunas  zināšanas un prasmes, bet kā to varu apliecināt?

Kā iegūt dokumentu?

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Nāc uz Aizkraukles Profesionālo vidusskolu.

Tev  ir iespējams saņemt bezmaksas konsultācijas par attiecīgās profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi.

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā Tev  ir jāiesniedz iesniegums profesionālās kompetences novērtēšanai.

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Pēc iesnieguma iesniegšanas
3 mēnešu laikā ir  jānokārto profesionālās kvalifikācijas eksāmens, kas sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas.

Par to ir jāmaksā.  Ja eksāmenu kārtosiet grupā (skaitā līdz 12), maksa par eksāmenu būs mazāka.

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Pēc nokārtota profesionālās kvalifikācijas eksāmena es saņemšu valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Lieliski, Tu esi pavēris sev jaunas iespējas!

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

SVARĪGI !!!

Pirms dokumentu iesniegšanas pretendentam ir tiesības Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā bez maksas saņemt konsultācijas par attiecīgā profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu un saturu.

Papildus informāciju var saņemt:

Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā,

Jaunceltnes 21, Aizkrauklē

Pa tālruni- 65121035; mob. 28375949

Ārpus formālā izglītība

ĀRPUSFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMA
PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS NOSAUKUMS Deleģējuma termiņš
NO
Deleģējuma termiņš
LĪDZ
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) 2 Metālapstrāde 22.12.2015. 21.12.2018.
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 2 Metālapstrāde 22.12.2015. 21.12.2018.
Pavārs 2 Ēdināšanas pakalpojumi 22.12.2015. 21.12.2018.
Būvizstrādājumu galdnieks 3 Koka izstrādājumu izgatavošana 22.12.2015. 21.12.2018.
Automehāniķis 3 Autotransports 22.12.2015. 21.12.2018.

Man, pēc vairāku gadu darba nozarē, joprojām nav profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta… Bet es taču to protu!

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Es dzīves un darba laikā esmu apguvis  jaunas  zināšanas un prasmes, bet kā to varu apliecināt?

Kā iegūt dokumentu?

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Nāc uz Aizkraukles Profesionālo vidusskolu.

Tev  ir iespējams saņemt bezmaksas konsultācijas par attiecīgās profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi.

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā Tev  ir jāiesniedz iesniegums profesionālās kompetences novērtēšanai.

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Pēc iesnieguma iesniegšanas
3 mēnešu laikā ir  jānokārto profesionālās kvalifikācijas eksāmens, kas sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas.

Par to ir jāmaksā.  Ja eksāmenu kārtosiet grupā (skaitā līdz 12), maksa par eksāmenu būs mazāka.

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Pēc nokārtota profesionālās kvalifikācijas eksāmena es saņemšu valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Lieliski, Tu esi pavēris sev jaunas iespējas!

Aizkraukles Profesionālā vidusskola