ESF PROJEKTS PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅU DALĪBA DARBA VIDĒ BALSTĪTĀS MĀCĪBĀS UN MĀCĪBU PRAKSĒS UZŅĒMUMOS NR. 8.5.1.0/16/I/001

Finansējuma saņēmējs: Latvijas Darba devēju konfederācija

ESF projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1.

Īstenošanas laiks: 2017. gada 27.janvāra līdz 2023. gada 31. augustam.

Projekta kopējais finansējums: 20 572 986 EUR

Finansējums: Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds un valsts budžets

Projekta mērķis

Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā.

Galvenās darbības

  1. Darba vidē balstītu mācību īstenošana profesionālajā izglītībā- uzņēmuma un pie amata meistara.
  2. Kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses īstenošana uzņēmumā vai sadarbība ar uzņēmēju profesionālās vidējās izglītības arodizglītības programmu apguvē.

Atbalsta mērķa grupa

Izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas.

Sadarbības partneri

Profesionālās izglītības iestādes un uzņēmumi (komersants, iestāde, biedrība vai nodibinājums).

Kontaktpersonas skolā: direktora vietniece Rasma Auzenberga, rasma.a@inbox.lv, 28375949

Vairāk par projektu: http://www.lddk.lv/projekts/darba-vide-balstitas-macibas/