ESF projekts Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide Nr. 8.4.1./0/16/I/001

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums
§  profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

§  ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

§  neformālās izglītības programmu īstenošana

§  profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

§  profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana

§  atbalsts ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai

strādājošie:

§  vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

§  ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

§  vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas:

o   pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,

o   kvalificēti strādnieki un amatnieki,

o   iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,

o   vienkāršajās profesijās strādājošie.

§  vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam“,

§  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

§  mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums

§  nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

§  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās

§  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē

§  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

§  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Izglītības metodiķe Aija Kukule, aija.kukule@inbox.lv, 26454273

Projektu vadītāja Inita Šale, initasale@inbox.lv, 26157914

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”