Darbinieku kopsapulce

31.augustā notika Aizkraukles Profesionālās vidusskolas darbinieku kopsapulce, lai atskatītos kā aizvadīts iepriekšējais un pārrunātu šī mācību gada aktualitātes!

Šim, 2022./2023.m.g. esam izvirzījuši šādus galvenos uzdevumus:

1. Kvalificēti, profesionāli, motivēti pedagogi un darbinieki:
1.1. Kursi un semināri atbilstoši darba specifikai (16 h uz vietas skolā un 8 h izbraukumu pieredzes apmaiņa)
1.2. Aktīvāka iesaistīšanās ārzemju pieredzes apmaiņas pasākumos (Erasmus+, Nordplus, skolas)
1.3. Digitālo prasmju un svešvalodu zināšanu pilnveide (attālinātie un klātienes kursi, apgūto zināšanu praktiska pielietošana)
2. Izglītības programmu īstenošanas kvalitātes pilnveide:
2.1. Atbalstu pasākumu īstenošana izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un vājām/ ļoti vājām pamatzināšanām;
2.2. «Zaļās» domāšanas attīstīšana un «zaļā» dzīvesveida pasākumu īstenošana;
2.3. Mācību stundu nodarbību vērošana – labākās pieredzes apkopošana un popularizēšana (IKVD prioritāte – 20% pedagogu semestrī);
2.4. Digitālo prasmju nostiprināšana (nodarbību vadīšana attālināti, informatīva sanāksme katru pirmdienu plkst.14.10)
3. Atbalsts ikviena izaugsmei visa mūža garumā:
3.1. Lojalitātes pret valsti un pilsoniskās apziņas stiprināšana daudzveidīgos skolas pasākumos;
3.2. Karjeras pasākumu īstenošana esošajiem un potenciālajiem skolas audzēkņiem;
3.3. Interešu izglītības pulciņu darba pilnveidošana;
3.4. Psiholoģiskā un sociālā atbalsta nodrošināšana izglītojamiem;
4. Ilgtspējīgas un efektīvas izglītības resursu pārvaldība:
4.1. Energoresursu konsekventa taupības režīma īstenošana (katrs ir atbildīgs par kopējo taupības režīmu);
4.2. Sadarbības paplašināšana ar nozares uzņēmumiem – jaunāko tehnoloģiju apguvē, tehnikas un iekārtu nomā);
4.3. Iestādes darbības nodrošināšanai izmantoto ēku, teritorijas, aprīkojuma kvalitatīva uzturēšana un efektīva izmantošana.